ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ/ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᒡᓕᖏᑦ ᖃᓱᔭᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 9, 2021

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᒡᓕᖏᑦ ᖃᓱᔭᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐊᐃᕆᓕ 6, 2021) –ᐅᓪᓗᒥᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᑦ ᓘᒃᑖᖅ ᒪᐃᑯ ᐹᑐᓴᓐ, ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᑭᕙᓪᓕᖕᒥᑦ.

“ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐅᖓᑖᓃᓕᕐᐳᖅ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕕᐊᓂᑦ. ᐱᑕᖃᑐᖃᙲᓐᓇᓕᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒫᑦᔨ 20−ᒥᓂᓂᑦ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑕᖃᓚᐅᕋᓂᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᒥ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ," ᐅᖃᕐᑐᕕᓂᖅ ᓘᒃᑖᖅ ᐹᑐᓴᓐ. “ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᑦ, ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑐᖅ ᒫᓐᓇ ᖃᓱᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎᑦ ᐊᑐᓕᕐᓂᐊᕐᖢᑎᒃ ᖃᐅᒃᐸᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᕿᓄᐃᓵᖁᕙᕗᑦ ᕼᐋᒻᓚᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒋᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᓗᑎᒃᓗ ᓄᑖᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ.”

ᐊᕐᕕᐊᓂᑦ, ᒪᑐᐊᕐᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᐃᓯᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒡᓗᒋᔭᒥᑦ ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ, ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᕆᔭᓪᓗᑦᑕᐅᖅ. ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐊᐃᕆᓕ 7, 2021, ᖃᓱᔭᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ:

  • ᐃᒡᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᑎᙵᔪᑦ ᐃᓄᒋᐊᒃᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ 50-ᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 50% ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᖅᑐᑦ, ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒥᓲᙱᓐᓂᕐᓴᑦ;
  • ᓯᓚᒥ ᑲᑎᙵᔪᑦ 50−ᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖓᓯᒌᒃᑕᕐᓗᑎᒃ.
  • ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᐅᓲᑦ ᐃᓄᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᑦ ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᐅᓲᓂᑦ.
  • ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᑦ ᐸᖅᑭᕕᑦ, ᐸᖅᑭᔭᐅᙱᓐᓇᕐᑐᒃᑯᕕᑦ, ᑐᔪᖕᒥᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓪᓗ ᐊᒥᓲᓛᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐳᓛᖅᑎᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓚᓪᓚᕆᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓄᒃᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᖕᒧᑦ. ᒪᑐᐊᕐᓯᒪᔭᕆᐊᓕᑦ ᐳᓛᕐᑎᑦ ᓄᑕᖅᑲᓪᓗ ᐅᑭᐅᓕᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᒪᑐᐊᕐᓯᒪᖁᔭᐅᕗᑦ.

ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐊᐃᕆᓕ 12, 2021, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂᑦ ᓅᓐᓂᐊᓕᕐᑐᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᐅᑉ ᓇᓃᓐᓂᕆᓕᖅᑕᖓ 2−ᒧᑦ 2020-21 ᐅᒃᑯᐃᕐᐸᓪᓕᐊᓂᖕᒧᑦ ᐸᖕᓇᐅᑎᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ.

ᓄᑖᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᐊᒥᐊᒃᑯᓄᑦ ᑭᕙᓪᓕᖕᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᓕᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᐊᐃᕆᓕ 7, 2021 ᓇᓕᒧᓕᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ, ᑐᑭᓕᒃ:

  • ᐃᒡᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒥᓱᕈᕆᐊᖅᑕᑦ 15−ᒧᑦ; ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᑎᓐᓃᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑲᑎᕝᕕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᑦ, 100−ᓂ ᐃᓄᖃᕈᓐᓇᕐᐳᑦ 75 ᐳᓴᓐᑎᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒡᓘᑉ ᐃᓄᒋᐊᒍᓐᓇᕐᑕᖓᓂ, ᐃᓄᑭᓐᓂᕐᓴᒥᑦ.
  • ᐳᐃᔾᔪᕋᕐᕕᑦ, ᕿᑎᒃᕕᑦ, ᐃᖃᐅᓕᓴᕐᕕᑦ, ᑕᑯᓐᓇᒐᖃᕐᕕᑦ, ᑭᓱᒃᑯᑖᖃᕐᕕᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕖᓪᓗ ᐅᒃᑯᐃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᒥᓲᓛᖓᓂ 25 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 50 ᐳᓴᓐᑎᓂᑦ ᐃᓄᒋᐊᒍᓐᓇᕐᑕᖏᓐᓂᑦ, ᓇᓕᐊᒃ ᐊᒥᓲᙱᓐᓂᕐᓴᖅ. ᑲᑎᙵᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᑭᒡᓕᖓ 25 ᐃᓄᐃᑦ.
  • ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᑦ ᐅᒃᑯᐃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᒥᓲᓛᖓᓂ 50 ᐃᓄᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 50 ᐳᓴᓐᑎᑦ ᐃᓄᒋᐊᒍᓐᓇᕐᑕᖓᓂ, ᓇᓕᐊᒃ ᐊᒥᓲᙱᓐᓂᕐᓴᖅ.
  • ᓯᓚᒥ ᐱᙳᐊᕐᕕᓕᒫᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕖᑦ, ᓄᓇᕘᒥᓪᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕖᑦ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ.

ᑲᐱᔭᐅᕕᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. ᐅᖃᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᔅᓯᓐᓄ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᖅ ᓴᐳᔾᔭᐅᔾᔪᑎᐅᒻᒪᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᓐᓇᖅᑐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᒫᓐᓇᓕᓴᕐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐅᕗᙵᕈᓐᓇᖅᐳᓯ: https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ, ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᐴᒡᓕᐊ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᓄᑦ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
@email
 

ᑕᑯᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖅ

ᐅᓇ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖅ ᐊᑑᑎᕚ?
ᐃᑲᔪᖅᑎᒍᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ ᑎᑎᕋᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᔪᑎᒍᑦ ᐊᑖᓂ.