Culture, language, heritage and art

ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ

ᓄᓇᕘᒥ ᐱᑕᖃᐅᒻᒪᕆᒃᐳᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᓴᓇᑐᔪᓂᓪᓗ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖓ, ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᓪᓗ ᓄᓇᖓ ᐱᑕᖃᐅᖅᐳᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᒥᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑐᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ

ᐅᓇ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖅ ᐊᑑᑎᕚ?
ᐃᑲᔪᖅᑎᒍᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ ᑎᑎᕋᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᔪᑎᒍᑦ ᐊᑖᓂ.