ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑦᑯᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑦᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᑐᑦᑕᕐᕕᒋᕙᐅᒃ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ. ᓄᐊᑦᓯᖃᖅᑕᖅᑐᑦ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᕙᑦᓱᑎᓪᓗ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᑯᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᑦ, ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᓪᓗ, ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓴᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ.

ᐅᓇ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖅ ᐊᑑᑎᕚ?
ᐃᑲᔪᖅᑎᒍᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ ᑎᑎᕋᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᔪᑎᒍᑦ ᐊᑖᓂ.