ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑕ ᐊᑎᖓ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᒪᑐᕙᓪᓕᐊᓂᖓ
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (2) ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᓯᐅᑎᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ Nunavut Arctic College (Rankin Inlet) ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ Health (Iqaluit) ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᐅᓇ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖅ ᐊᑑᑎᕚ?